Tạp chí Khoa học Chính trị, S. 2 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tác động của phát triển kinh tế nông nghiệp đến môi trường sinh thái tỉnh Đồng Tháp

ThS. Võ Thị Tuyết Hoa

Tóm tắt


 Tác động của phát triển kinh tế nông nghiệp đến môi trường sinh thái tỉnh Đồng Tháp

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Chính trị. ISSN: 1859-0187