Tạp chí Khoa học Chính trị, S. 2 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong quá trình hội nhập

ThS. Lê Mạnh Tùng

Tóm tắt


Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong quá trình hội nhập

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Chính trị. ISSN: 1859-0187