Tạp chí Khoa học Chính trị, S. 2 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Suy nghĩ về lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đảng ta là một đảng cầm quyền"

ThS. Nguyễn Minh Hải

Tóm tắt


Suy nghĩ về lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đảng ta là một đảng cầm quyền"

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Chính trị. ISSN: 1859-0187